Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


Gebruiker:
VOC Uitgevers B.V.


Opdrachtgever:
 de wederpartij van Gebruiker


Product
: product/producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en VOC Uitgevers binnen een overeengekomen termijn aan Opdrachtgever geleverd dienen te worden, waarvoor Opdrachtgever een bepaalde prijs dient te betalen


Voorwaarden
: deze Algemene Voorwaarden van VOC Uitgevers


Schriftelijke reactie
: onder een schriftelijke reactie wordt een reactie per fax, brief of email verstaan aan de
klantenservice van VOC Uitgevers; elektronische communicatie wordt door VOC Uitgevers erkend als bewijs

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gebruiker zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling accepteert Opdrachtgever uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Gebruiker worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gebruiker worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gebruiker ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

2.5 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gebruiker. Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt Gebruiker dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door Opdrachtgever en Gebruiker gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen Opdrachtgever en Gebruiker.

3.4 De administratie van Gebruiker geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Gebruiker verrichtte leveringen. Gebruiker erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent Opdrachtgever dit eveneens.

3.5 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4  Opschorting en ontbinding
4.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4
.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en inclusief verpakking- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
5.3 Voor de afhandeling van de betaling maakt Gebruiker gebruik van facturen. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.4 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Gebruiker is Opdrachtgever een bedrag van € 22,50 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gebruiker.
5.5 Indien Gebruiker haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Gebruiker om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Gebruiker als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

Artikel 6. Levering
6.1 De door Gebruiker opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zijn indicatief. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst welke tenminste zeven dagen zal zijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden.
6.2 Indien Opdrachtgever reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden door Opdrachtgever wordt ontbonden, zal Gebruiker het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.1 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan Opdrachtgever terugbetalen.
6.3 De levering van de Producten geschiedt op het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan u. Hierbij kunnen geen rechten ontleend worden aan opgenomen preferenties.
6.4 Gebruiker is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
6.5 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Gebruiker bepaald.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Producten berusten bij Gebruiker c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.2 Gebruiker garandeert niet dat de aan Opdrachtgever geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
7.4 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Opdrachtgever kan de geleverde Producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.
8.2. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.4  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 


Artikel 9. Communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Gebruiker, dan wel tussen Gebruiker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker, is Gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Gebruiker.


Artikel 10. Reclames

10.1 Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden bij Gebruiker zoals deze omschreven is in artikel 1.
10.2 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

10.3 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Gebruiker en indien voorzien van een retournummer.

10.4 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gebruiker de keuze de betreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.5 Indien Opdrachtgever een Product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het Product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Gebruiker te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het Product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken en vergezeld van de originele factuurbon, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

10.6 Gebruiker behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Gebruiker, de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd.

10.7 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gebruiker schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Opdrachtgever te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Gebruiker Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Gebruiker heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan Opdrachtgever terug te betalen bedrag in te houden.

10.8 Gebruiker zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de klant retourneren.

10.9 Door Gebruiker worden geen garanties gegeven op Producten van Toeleveranciers of waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn.

10.10 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe zaakschade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor directe zaakschade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 400.000 (Zegge: vierhonderdduizend euro).
11.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
11.5 Ook is Gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van Gebruiker wegens onderhoud of anderszins.
11.6 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde Producten. Tevens sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.
11.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe zaakschade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gebruiker in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gebruiker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht van Gebruiker wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij Gebruiker of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Gebruiker daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Gebruiker of Opdrachtgever. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gebruiker in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gebruiker vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Wanneer door Gebruiker gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gebruiker deze Voorwaarden soepel toepast.